תנאי שימוש באתר

עדכון אחרון מתאריך 29/8/23

תוכן עניינים

1. מבוא

2. הגדרות

3. כללי

4. הצהרת המשתמש

5. הרשמה לאתר ואופן ביצוע הרכישה

6.  אספקה והובלת המוצרים

7.  ביטול עסקה על ידי המשתמש

8.  ביטול עסקה ע"י החנות ו/או האתר

9.  דיוורים

10. קופוני הנחה

11.  אחריות וקניין רוחני

 

ברוכים הבאים!

GEMS הינו אתר אינטרנט למתן שירותים בתחום התכשיטים. ביניהם מכירה והשכרה של תכשיטים, אבני חן ויהלומים. האתר מופעל ע"י חברת ג'מס אונליין בע"מ.

GEMS מספקת פלטפורמה לתכשיטנים, צורפים ויהלומנים המנהלים חנויות משלהם עם סחורה משלהם והם אחראיים על המלאי שלהם.

GEMS אינה מייצרת סחורות ואינה מחזיקה במלאי.

GEMS משדרגת את חווית המשתמש של צרכן ותכשיטן במתן מעטפת מלאה בקניית תכשיטים אונליין: השוואת מחירים בין תכשיטנים רבים, שירותי משלוח, יהלומים מסופקים עם תעודות מעבדה מורשית, פתרון למדידה וכו'.

GEMS איננה מעסיקה את מי מבעלי החנויות באתר והמוצרים שמועלים לאתר הינם של מוכרים עצמאיים שאינם עובדים, סוכנים או נציגים של החברה.

GEMS עושה את כל המאמצים כדי לוודא שכלל המוכרים באתר נמצאו עומדים בתנאי הסף לפתיחת חנות באתר, וכלל המוצרים שהועלו לאתר עומדים בתנאים הקבועים למכירת תכשיטים בחוק הישראלי בהתאם להצהרת המוכרים באתר.

ג'מס אונליין", "GEMS", "החברה" - חברת ג'מס אונליין בע"מ מספר ח.פ. 516396157"

"האתר", "אתר ג'מס אונליין" - www.gemsonline.co.il

"משתמש" - מבקר באתר, רוכש באתר, מוכר באתר וכל מי שעושה שימוש כל שהוא באתר.

"תקנון" - תקנון תנאי השימוש באתר.

"מוכר" - תכשיטן, צורף, בעל חנות באתר GEMS שאושר ע"י GEMS להקים חנות באתר.

"מוצר" - תכשיטים, אבני חן, יהלומים שפורסמו ע"י מוכר למכירה/השכרה.

"תכשיטים בהרכבה אישית" - תכשיט אשר מיוצר במיוחד עבור המשתמש וסומן כמוצר בהרכבה אישית.

"שירותים" - כל שירות שהוצע ע"י GEMS ו/או מוכר באתר לרבות שירות הזמנה אישית, שירות ניקיון ועוד.

"יום עסקים" - ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 17:00.

"צד שלישי" - כל ספק שאינו GEMS או מוכר באתר – לרבות ספק התשלומים, המשלוחים, מעבדות גמולוגיות וכדומה.

"גילוי נאות" - גילוי נאות בו מציינים את הפרטים המהותיים בעסקה, כגון: פרטי המוכר, התכונות העיקריות של התכשיט, מחיר התכשיט, שם היצרן, ארץ ייצור, מידע בדבר תנאי האחריות ופרטים בדבר זכות הביטול.

"אישור הזמנה" - מסמך המפרט את פרטי העסקה לאחר ביצוע הרכישה באתר.

"חוק הגנת הצרכן" - חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

"החוק התקנים "- חוק התקנים, תשי"ג-1953.

"מעבדה מורשית" - מעבדה מורשית הינה מעבדה שמוסמכת לייצר תעודה גמולוגית וקיבלה רישיון מטעם הפיקוח על היהלומים ואבני חן במשרד הכלכלה והתעשייה.

"תעודה גמולוגית" - מסמך רשמי ואובייקטיבי המפרט באופן מדעי מאפיינים של יהלומים או אבני חן על פי ממצאי בדיקות שנעשו במעבדה גמולוגית מורשית.

"מכון התקנים הישראלי" - מעבדה לבדיקת זהב בישראל.

"תקן זהב" - תקן רשמי ת"י 299, מתוקף חוק התקנים הישראלי.

"רישיון עיסוק ביהלומים" - רישיון עיסוק כסוחרים, העומדים לסחור ביהלומים באמצעות פעילות יצוא ויבוא, או באמצעות פעילות סחר מקומית ובנוסף בעלי רישיון עיסוק כיצרנים העומדים לעסוק בליטוש יהלומים.

א. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא מסדיר את היחסים המשפטיים בין GEMS לבין המשתמש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים של GEMS בעת השימוש בו.

ככל שאינך מסכים לתנאיו, חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר!

GEMS .ב עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

ג. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

ד. תרגומים - בכל מקרה של אי התאמה או טעות בתרגום של תנאי השימוש ו/או המידע באתר בשפה זרה, המידע המוצג בשפה העברית הינו המדויק יותר.

ה. עדכון תקנון מחייב את עדכונך וחתימתך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין והנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב. הודעה מידית תישלח למשתמש רשום לעדכונו וחתימתו על תנאי השימוש המעודכנים.

ו. יכולים לנתק את חשבונך ב-GEMS. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשים אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעו או ניסו לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה.

ז. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.

ח. חוקי מדינת ישראל. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל עילה משפטית הנובעת משימוש על-פיו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין הקוונטיות החלות להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.

ט. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

י. בואו נהיה ברורים לגבי היחסים בינינו. אין בשימוש ו/או ברכישה באתר בכדי ליצור יחסים משפטיים כלשהם בין החברה לבין המשתמש באתר. תנאי השימוש של GEMS אינם יוצרים בין החברה לבין המשתמש קשרי שותפות, סוכנויות, מיזם משותף ותעסוקה.

כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים :

א. הצהרת המשתמש. משתמש אשר נרשם לאתר כעסק ו/או מייצג עסק מצהיר ומתחייב כי הינו מורשה מטעם העסק לביצוע פעולה זו ובכלל לביצוע כלל הפעולות באתר.

ב. לכבד את זכויות הקניין הרוחני. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך ל-GEMS ובין אם לצד שלישי.

ג. לכבד את המשתמשים באתר. לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או מיניים, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. החברה תהא רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.

ד. להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת. המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

ה. שלא להציע לקנות או למכור מחוץ ל- GEMS. קונים ומוכרים גם לא יכולים לשתף מידע ליצירת קשר לפי השלמת העסקה באתר פנייה לצרכן ו/או למוכר באתר, שמטרתה רכישה מחוץ לאתר. פעולה מסוג זה חושפת את הצדדים לסכנת הונאת האתר והצדדים לא מכוסים תחת ההגנה הנתונה לצדדים באתר.

ו. פעולות אסורות בין מוכר לקונה:

 • עיסוק בפעולות בין משתמשים שמטרתן השלמת עסקה מחוץ ל-GEMS;

 • שיתוף מידע לצורך השלמת עסקה ו/או מכירה מחוץ ל-GEMS (למעט מידע חיוני לצורך ביצוע העסקה באתר);

 • קידום החנות או אתר של החנות המאפשר מעבר מתוך GEMS;

 • שימוש בפרטים שהושגו באתר לצורך ביצוע עסקה מחוץ לאתר;

 • רישום פריט הכולל אזכור או הפנייה לרכישתו מחוץ לאתר;

ז. פעילות שאינה עומדת במדיניות של GEMS עלולה לגרום לעונש! עונשים כגון פעולות ביטול רישומים, הסתרה או הורדה של כל הרישומים מתוצאות החיפוש, חסימת חלק מההודעות או כל ההודעות/תקשורת שלך, הורדת דירוג המוכר, הגבלות קנייה או מכירה, השעיית חשבון, החלת עמלות והשבת הוצאות למעקב ואכיפת מדיניות.

ח. שימוש ורכישה באתר שלא בהתאם לתקנון - לא באחריות GEMS! שימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, שיגרום למשתמש ו/או לצד שלישי נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא לא תהיה באחריות החברה, ואין לחברה כל אחריות ישירה או עקיפה לכל אחד מאלו.

א. השימוש באתר מותר מגיל 18 ומעלה בלבד. מילוי פרטים כוזבים הינה עבירה על תקנון זה.

ב. מלא את פרטיך ותחסוך זמן. בטרם רכישה באתר הנך נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמין ואמצעי התשלום. בעת הרשמה לאתר ופתיחת חשבון אישי תידרש למלא פרטים אשר ישמשו את האתר לצורך הזמנותייך. מילוי הפרטים בעת ההרשמה יחסכו לך זמן ויהפכו את תהליך הרכישה לפשוט ונוח יותר.

ג. אתה אחראי על חשבונך. האחריות לשמירה על חשבונך, פרטי התשלום בו ופרטיותו הנם באחריות המשתמש בלבד.

ד. ספרו לנו את האמת. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. האחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד, האתר לא יהיה אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.

ה. לרכוש באתר כמשתמש רשום וגם כאורח. מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינם תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר, לבחירת המשתמש אם לבצע את הרכישה באתר כמשתמש רשום או כאורח.

ו. אישור הזמנה, אישור עסקה, מי מאשר? הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי או ספק התשלומים הרלוונטי לפי העניין. הודעת אישור הזמנה תשלח לדואר האלקטרוני של המזמין לאחר ביצוע ההזמנה.

ז. המוצר אזל מהמלאי ובוצעה הזמנה, מה קורה? החברה למען הסר ספק אין בחיוב המשתמש  ו/או בשליחת אישור הזמנה בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי ו/או לחייב את החברה או החנות באספקת המוצר, במקרה זה חשבונו של המזמין לא יזוכה בגין העסקה.

ח. לא התקבל אישור הזמנה? עדכן אותנו. במקרה ואישור ההזמנה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל המשתמש כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, המשתמש יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.

ט. אמצעי תשלום באתר GEMS. GEMS עושה ככל שבידה על מנת לשפר את חווית כלל המשתמשים באתר, אנו מכבדים תשלומים

          באמצעות:

 • תשלום באמצעות העברה בקנאית.

 • תשלום באמצעות מזומן (בכפוף לחוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח – 2018).

 • כרטיסי אשראי אשר הונפקו בישראל בלבד.

 • Apple Pay שירות התשלומים של אפל. ראה תנאי השימוש של אפל פיי:

תנאי השימוש בשירותי תשלומים של אפל

 • השימוש בכל אחד מדרכי התשלומים שאנו מכבדים ב-GEMS כפוף לתנאי השימוש של החברות השונות ובכפוף לאישור חברת האשראי ו/או הסולק.

6.  אספקה והובלת המוצרים

א. איסוף עצמי - הלקוח יהא רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. במקרה של איסוף עצמי לא תינתן אחריות בגין נזקים ו/או ליקויים שנגרמו עקב ההובלה באיסוף עצמי.

ב. שירות משלוח אישי של החנות הינה באחריות החנות. בכל מקרה בו חנות באתר מציעה שירות משלוחים אישי, אספקת המוצרים ושליחתם תהא בהתאם לכשסוכם בין החנות לבין המשתמש. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראיים על אלו.

ג. משלוח במקומות מחוץ לגבולות חברות המשלוח. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעות חברות המשלוחים, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברות המשלוחים.

ד. אזורים מוגבלים לגישה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברות המשלוחים, החברה ו/או חברות המשלוחים יהיו רשאים לספק את המשלוח למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות המשתמש לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.

ה. מוצר שאזל מהמלאי. GEMS עושה את מירב מאמציה לוודא שכלל החנויות באתר מנהלות את המלאי שלהן באופן מקוון ומיידי, אך מובהר למען הסר ספק כי החנות לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהחנות תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לה ותבטל את החיוב במידה ובוצע. יובהר כי ל-GEMS לא תהיה כל אחריות בגין כל אלו. החברה תשלח למשתמש הודעת דוא"ל ובו תעדכן בדבר החוסרים במלאי והמשתמש לא יחויב בגין הפריטים שחסרים.

ו. קיבלת מוצר? תבדוק אותו. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע בפרמטרים המופיעים בדף אישור ההזמנה ובפרטי גילוי נאות של המוצר באתר, ואם כלל הסימנים אשר מחויבים להימצא על התכשיט ישנם (עמידה בתקן זהב ויהלומים).

ז. למען הסר ספק יצוין כי הפרמטרים המחייבים לכל מוצר שנרכש, הינם הפרמטרים המצוינים בטופס גילוי נאות של כל מוצר.

א. רק המשתמש המזמין רשאי לבטל בכתב את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 ולרבות התקנות מכוחו ובכפוף לתנאי הביטול שבאתר או בחנות הרלוונטית.

 • החזר כספי יינתן בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים ולתנאים של חברת האשראי, ככל שהמשתמש שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

 • בכל מקרה בו פונה הצרכן בבקשה לביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בתקופה שלפני העברת התשלום לתכשיטן - הצרכן ייפנה תחילה לGEMS- על מנת שתידבק ותיבחן בקשתו. החלטתה של GEMS בבקשת הצרכן תיבדק לאחר שקלול טענות הצרכן והתכשיטן וקביעתה תחייב את שני הצדדים.

 • לאחר התקופה המנויה בחוק הגנת הצרכן ולאחר שהתשלום עבר לתכשיטן, כל בקשה ו/או טענה ו/או אחריות תעבור לתכשיטן.

 • מוצרים עם תעודה גמולוגית - מובהר בזאת כי מוצר אשר ניתנה עמו תעודת גמולוגית מטעם מעבדה מוסמכת כל שהיא, בין אם נבדק המוצר מטעם המוכר או מטעם הקונה, לא תישמע כל טענה מצד הקונה כנגד האתר ו/או מי מטעמו בגין בדיקתו במעבדה מוסמכת אחרת וכוחה של בדיקה כאמור לא יהווה כל ראייה ו/או טענה לעניין זה.

 • איך מבטלים עסקה? בקשה של משתמש לביטול עסקה תיעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס ייעודי או באמצעות דוא"ל בה ייפרט המשתמש את פרטיו, פרטי ההזמנה אותה מעוניין לבטל, סיבת ביטול העסקה ודרכי התשלום בה התבצעה.

 • מתי אפשר לבטל עסקה? משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם.

 • במידה ומדובר באזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש ניתן לבטל את העסקה במסגרת זמן של 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מסירת התכשיט (לפי המאוחר מבניהם). החנות / האתר רשאים לבקש תעודה המוכיחה זאת בהתאם לחוק ולפי העניין. 

 • מהם סוגי ביטולי עסקה?

1. ביטולי עסקה בלי דמי ביטול

אי התאמה משתמש אשר מבקש לבטל את העסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין המוצר שתואר בטופס גילוי נאות או הפרה חוזית אחרת, הגם שהאריזה של המוצר כבר נפתחה, ישיב המוכר למשתמש את כספו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול וידאג להשיב את המוצר מביתו של הצרכן על חשבונו ומבלי לגבות דמי ביטול.

בכל מקרה בו משתמש טוען ל-"אי התאמה" ביחס למוצר שסופק לו, עליו להוכיח כי אכן קיימת אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין המוצר שסופק.

אין בטענה זו בכדי להוות הצדקה או אישור החברה לביטול העסקה בלא קבלת הוכחה מפורשת לאי ההתאמה הנטענת.

2. ביטולי עסקה עם דמי ביטול

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, יוחזר בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או השירות נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. במקרה זה המשתמש ישיב את המוצר למוכר על חשבונו.

3. מקרים מיוחדים שאי אפשר לבטל עסקה

מוצרים מיוחדים לפי חוק. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק, על מוצרים שאינם תואמים את פרטי אישור ההזמנה וכן על תכשיטים בהרכבה אישית.

ללא החזר על מתנות. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון  מתנות.

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של GEMS  לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

החנות תהא כפופה להחלטות החברה ביחס להחזרת מוצרים, ותהא חייבת לקיים את החלטותיה ביחס לכך.

הכחשת עסקה. באתר ג'מס מופעל שירות D Secure3 שיוביל לכך שקונים באתר עובר תהליך אימות נוסף לאחר הזנת פרטי האשראי שלהם. תהליך זה מבטיח שלא ניתן יהיה להגיש הכחשות עסקה על ידי הקונים בטענות של שימוש בכרטיס שלא על ידם / אי ביצוע העסקה.
*ניתן יהיה להגיש הכחשות עסקה בגין נושאים הקשורים לכשל תמורה של המוצר כפי שמוגדר בחוק הגנת הצרכן.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

א. הפרת תנאי השימוש של האתר. ככל והופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר, הכל לפי שיקול דעתה של החברה.

ב. הזנת פרטים שגויים. אם יתגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים  מצד המוכר ו/או מצד הקונה ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

ג. שימוש בלתי חוקי באתר. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר. אם השימוש באתר מאפשר ו/או מעודד ו/או מסייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל.

ד. רכישה סיטונאית. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.

ה. חוב כספי. כאשר המשתמש חב חוב כספי לאתר ו/או למוכר וכבר חלף המועד לתשלומו.

ו. חשש בתמורה בגין הרכישה. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או לא אושרה ע"י הבנק ו/או חברת האשראי מכל סיבה שהיא והכל בכפוף לתנאי הבנק וחברת האשראי בהתאמה.

ז. טעות ו/או תקלה. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות אנוש ו/או טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.

ח. מקרים שאינם בשליטתנו. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר.

ט. מוצר שאזל מהמלאי. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה ובוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

י. בכל אחד מהמקרים שלהלן לא יוחזר למשתמש כל תשלום עבור דמי משלוח והחברה תהיה רשאית לפרוע מהמשתמש את נזקיה ככל ואירעו נוכח האמור לעיל.

יא. הודעה לביטול העסקה. ההודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש באמצעות דוא"ל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה לרכישה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש (היה וכרטיס האשראי לא חויב במועד הודעת הביטול) או תשיב למשתמש כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

א. הרשמה לדיוורים ברישום לאתר. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר.

ב. הסרה מרשימת הדיוור. משתמש אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת ללא קושי דרך לינק באתר או בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דוא"ל שכתובתו support@gemsonline.co.il

ג. תזכורות לא לפספס את הזמנתך. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמש אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש. 

ד. התראות תפעוליות של GEMS. שליחה של הודעת אישור הזמנה ושליחת הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS ו/או הודעות הנשלחות כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת תזכורות לצורך השלמת הזמנה כהגדרתה לעיל וכד' אינן מהוות "מסר פרסומי" והמשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

א. החברה רשאית לפרסם ו/או להעניק מפעם לפעם קופונים או שוברי הנחה באתר או באמצעי המדיה השונים, בין באמצעותה ובין באמצעות מפרסמים צד ג'.

ב. קופוני ההנחה יכול שיהיו למוצרים ספציפיים ו/או לכלל האתר.

ג. קופון לא יחול על משלוח אלא אם צוין במפורש שהקופון חל על משלוח.

ד. קופון לא יחול על הזמנות של חלקים נוספים לתכשיט כגון הוספת תליון ו/או חלק מתכשיט.

ה. קופון מוגבל לתקופה של שבוע (7 ימים) אלא אם כן צוין אחרת.

ו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקצר ו/או לשנות ו/או לסיים ו/או להאריך קופון בכל זמן שתבחר, מכל סיבה, ללא כל הודעת מוקדמת באתר ו/או ללקוח.

ז. אין כפל קופונים אלא אם צוין אחרת.

ח. קופונים ניתנים למימוש באתר ג'מס אונליין בלבד ופעם אחת פר קונה (הזיהוי לפי תעודת הזהות).

ט. לא ניתן לממש קופון בהזמנות מסוג עיצוב אישי, אלא אם צוין אחרת.

י.לא ניתן לממש קופונים בהזמנות יהלומים ואבני חן.

יא. לא תינתן כל תמורה כספית או זיכוי או אחרת בגין קופון.

יב. במקרה של ביטול עסקה ששולמה באמצעות קופון (באופן חלקי או מלא) לא ניתן לקבל זיכוי ו/או החזר כספי עבור התמורה ששולמה באמצעות הקופון.(לדוגמא:

מחיר מוצר -50 ₪

מחיר המוצר לאחר שימוש בקופון – 40 ₪

סך התמורה שתושב ללקוח בעת ביטול העסקה (בכפוף לתנאי השימוש באתר ולהוראות החוק הרלוונטיות בלבד) – 40 ₪.

יג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי את תנאי השימוש באתר ו/או במכירה מיוחדת ו/או בקופון.

יד. השימוש בקופון ורכישה באתר כפופים לתנאי השימוש באתר.

יה. בכל נושא הקשור בתנאי שימוש אלו, לרבות כל פרט ו/או הבהרה ו/או שאלה בקשר אליו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת באמצעות הקישור יצירת קשר.

GEMS .א הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני באתר, למעט התוכן שבבעלות צד ג' כלשהו.

GEMS .ב שומרת לעצמה את הזכות להשבית כל רישום, חנות או חשבון שלדעתנו מפר את תנאי השימוש שלנו, כולל מדיניות קניין רוחני זה או מדיניות הפריטים האסורים שלנו. החברה גם שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בפעולה נגד מפרים של מדיניות הקניין הרוחני או תנאי השימוש שלנו.

ג. המוכרים הינם אחראים לוודא שיש להם את כל הזכויות הדרושות לתוכן שלהם וכי הם אינם פוגעים או מפרים את זכויותיו של צד שלישי על ידי פרסום זה.

GEMS .ד משתדלת להגיב במהירות כאשר אנו מקבלים הודעה על הפרת קניין רוחני על ידי הסרה או השבתה של גישה לחומר המפר לכאורה, זאת עד לקבלת תגובת הצד המפר לכאורה ועד לסיום בירור המחלוקת בין הצדדים.

ה. החברה תספק לצד נגדו נתקבלה הודעת ההפרה לכאורה את פרטי ההודעה ואת פרטי יצירת הקשר כפי שנתקבלו מהצד המדווח.

ו. החברה רשאית לבקש מהצד המדווח ומהצד המפר לכאורה תיעוד ו/או הוכחות בנוגע לזכות הנתבעת, החברה תהיה רשאית לדחות הודעות או הודעות נגדיות ככל והיא סבורה שתוכנה שקר, הונאה, לא שלם, לא מדויק או שנמסר בחוסר תום לב.

ז. בהתאם לשיקול דעת החברה האם לאפשר למוכר שהחנות שלו נסגרה על ידי החברה עקב אי עמידה באחד מתנאי השימוש ו/או התקנון ו/או החוקים הרלוונטיים לפתוח את החנות באתר בשנית ו/או לפתוח חנות חדשה. שיקול דעת החברה במצב שכזה תקף גם כלפי משתמש אשר עבר על אחד מאלו ו/או אינו עומד באחד מתנאים אלו והחברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את הרשאות החשבון בכל עת, מכל סיבה שהיא, וללא הודעה מוקדמת.

ח. החברה עושה כל מאמץ אפשרי על מנת לשמור על האתר ועל פרטיות הנתונים המופיעים באתר, בכל מקרה של פריצה לאתר ו/או לשרתים ו/או הכוננים בהם מאוחסן האתר, האחריות על המידע המופיע בו יהא באחריות החברה המאחסנת את שרתי החברה ואין לחברה כל אחריות בגין אלו.

ט. לצורך בקרה, ייעול ושיפור התפעול והשירות באתר, לחברה תהיה גישה לתוכן התכתובות בפלטפורמת המסרים בין המוכר והקונה באתר וזה יישמר במאגרי החברה בהתאם לשיקול דעת החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים נגד מפרי מדיניות קניין רוחני ותנאי השימוש של האתר והחברה.

שיתוף:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5