מדיניות פתיחת חנות באתר GEMS

עדכון אחרון מתאריך 15/11/23

תוכן עניינים

1. תנאי שימוש כללים לפתיחת חנות באתר  GEMS

2. מדיניות תקן זהב באתר GEMS

3. מדיניות תקן יהלומים באתר GEMS

4. התחייבויות המוכר

5. אופן ביצוע התשלומים

6. משלוחים

7. סכסוכים והפרת חוזה

8. סודיות

9. סיום התקשרות וסגירת חנות באתר

10. זכויות הקניין הרוחני

11. הצהרת התכשיטן

 

1. תנאי שימוש כללים לפתיחת חנות באתר  GEMS

המוכר באתר בעל ותק מינימלי של 3 שנות ניסיון בענף התכשיטים.

מוכר יהלומים לא משובצים בעל ותק של 8 שנות ניסיון בסחר יהלומים.

המוכר בעל פטור מניכוי מס במקור. 

המוכר מתחייב להעביר לחברת ג'מס אונליין צילום תעודת הזהות של בעל העסק כולל ספח ותעודת עסק של החברה. 

במידה וחברת בע"מ, המוכר מתחייב להעביר לחברת ג'מס אונליין צילום תעודת התאגדות של העסק בנוסף לאישור מרשה חתימה מיופה כוח או כתב מינוי לפעות מטעם התאגיד. 

המוכר מצהיר ומתחייב כי עומד בדרישות תקן זהב ויהלומים כאמור לעיל. 

2. מדיניות תקן זהב באתר GEMS

על המוכר לעמוד מתוקף חוק התקנים הישראלי בתקן זהב 299.

ראה סרטון הסבר שפורסם על ידי מעון התקנים בתאריך 3.8.2022.

החוק קובע כי כל מוצר זהב שמשקלו עולה על 1 גרם, בין אם מיוצר בארץ ובין אם מיובא, חייב לעבור תהליך של אימות דרגת טוהר הזהב.

מוצרים בעלי דרגת טוהר של פחות מ- 375 אלפיות זהב (9 קרט) אינם נחשבים מוצר זהב ולכן אינם מחויבים בסימון ולא יכונו בשם מוצר זהב.

עמידה בחוק התקנים הקובע שעל כל מוצר חייבים להופיע שלושה סימנים:

 • סימן היצרן או היבואן בצורה גלויה לעין.

 • סימן טוהר הזהב- בקרטים או באלפיות.

 • סימן אימות הטוהר, שמוכיח שאכן סימון טוהר הזהב נכון.

שני הסימנים הראשונים מוטבעים על התכשיט על-ידי היצרן, סימן האימות מוטבע על התכשיט במעבדה למתכות יקרות במכון התקנים.

מוצרי זהב שאינם מסומנים בשלושת הסימנים הללו, אסורים לשיווק באתר החברה!

כאשר תכשיטן מתקן או עושה שינוי בתכשיט קיים של לקוח (כגון תיקון שרשרת, הרחבת טבעת וכד') עליו להקפיד להשתמש בזהב באותה דרגת טוהר של התכשיט הקיים ולאחר ביצוע התיקון לתעד את כלל התיקונים שנעשו.

3. מדיניות תקן יהלומים באתר GEMS

רישיון - תכשיטן אשר מוכר יהלום טבעי, כשהוא משובץ בתכשיט יצהיר בפני החברה כי:

 • רכש אותו מסוחר מורשה אמין בעל רישיון לעוסק ביהלומים יצרן או סוחר בעל רישיון לעיסוק בסחר ביהלומים ובכפוף לחוקי המסחר בישראל.

 • עבודת שיבוץ היהלום הטבעי ע"ג התכשיט בוצעה ע"י סוחר בעל רישיון לעיסוק בסחר ביהלומים או ע"י סוחר בעל רישיון לעוסק ביהלומים יצרן או ע"י סוחר בעל רישיון לעוסק ביהלומים צורף.

 • במידה והתכשיטן איננו בעל הרישיון כאמור – יספק לחברה את שם הספק ו/או פרטי העוסק ממנו רכש את היהלום ואת פרטי העוסק שביצע את שיבוץ היהלום ע"ג התכשיט.

 • נא להעלות לאתר דרך ממשק הניהול האישי של התכשיטן את כל הרישיונות הרלוונטיים בהתאם לשירותים שאתה מעוניין לקבל מאתר ג'מס. 

פלטפורמת GEMS B2B - מספקת את האפשרות למסחר בין סוחרים, בה ניתן לרכוש ולמכור יהלומים ו/או אבני חן, בפלטפורמת B2B אין אפשרות לביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים באמצעות הפלטפורמה, האתר לא יהיה אחראי על עסקאות מסוג זה.

יהלומן אשר מעוניין למכור יהלומים טבעיים לתכשיטן/יהלומן אחר, בפלטפורמת GEMS B2B מחויב ברישיון עיסוק בסחר ביהלומים או ברישיון לעוסק ביהלומים יצרן.

יהלומן אשר מעוניין לרכוש יהלומים טבעיים מיהלומן אחר בפלטפורמת GEMS B2B נדרש להיות בעל רישיון עיסוק בסחר ביהלומים או ברישיון לעוסק ביהלומים יצרן או בעל רישיון לעוסק ביהלומים צורף. אין ברישיון עוסק ביהלומים צורף רשות לסחור ביהלומים שנרכשו. 

תעודה גמולוגית - GEMS מחייבת את המוכרים באתר לספק עבור כל יהלום טבעי ו/או יהלום מעבדה שמשובץ בתכשיט ושלא משובץ,  אשר משקלו מ- 0.30 קראט ומעלה לספק עמו תעודה גמולוגית מטעם מעבדה מורשית.

GEMS מחייבת את המוכרים באתר לספק תעודה גמולוגית כבר מ-0.30 קראט!

טבלת סיכום תקן יהלומים באתר ג'מס:

4. התחייבויות המוכר

על המוכר לעמוד במדיניות החזרת המוצרים הקבועה בחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה צרכנית מרחוק ובמדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של משתמש באתר GEMS.

על המוכר לעמוד בכלל תנאי השימוש באתר GEMS  ובכלל - ניהול ועדכון המלאי בחנותו באופן מקוון, עדכון פרטי המוצרים שמועלים לחנות באופן מדויק, שליחת המוצרים ללקוחות במידה מציע שירות משלוח, עמידה בזמנים, בתקנים בחוקים ובתקנות הקבועים במדינת ישראל, בנוסף עליו להצהיר כי אין לו כל מניעה חוקית ו/או מנהלית לעיסוק בתחום התכשיטנות.

המוכר רשאי להקל את תנאי החזרת מוצרים עבור לקוחות שלו. הכוונה הינה שכל מוכר יכול להגדיל את כמות הימים שהוא מאשר לצרכן להחזיר מוצר מעבר למינימום המוגדר בחוק.

תו מיוצר בישראל. המוכר רשאי להציג בכל עמודי המוצרים של הקטלוג שלו ובפרופיל שלו את תו "מיוצר בישראל". במקרה זה המוכר מצהיר שהוא בעל תעודה מאשרת על כך שהונפקה על יד מינהל כחול לבן משרד הכלכלה והתעשייה.

שלא להציע לקנות או למכור מחוץ ל-GEMS. קונים ומוכרים גם לא יכולים לשתף מידע ליצירת קשר לפי השלמת העסקה באתר פנייה לצרכן ו/או למוכר באתר, שמטרתה רכישה מחוץ לאתר. פעולה מסוג זה חושפת את הצדדים לסכנת הונאת האתר והצדדים לא מכוסים תחת ההגנה הנתונה לצדדים באתר.

פלטפורמת B2B GEMS:

המוכר יעביר לחברה רשימת מדינות בהן יהיה רשאי GEMS להפיץ את המוצרים של המוכר, בהתאם לכך מצהיר המוכר הוא מכיר ופועל בהתאם לחוקי הסחר של המוצרים במדינות האמורות, מובהר כי ל-GEMS אין ו/לא תהיה אחריות לעניינים האמורים ומלבד אלו הכתובים במדיניות לפתיחת חנות זו

המוכר יעביר לחברה קטלוג של המוצרים הנמכרים על ידיו, עם כלל הפרטים הרלוונטיים עבור כל מוצר כגון: סוג אבן, צבע, איכות, חיתוך וכו'. 

עבור עסקאות שלא באמצעות סליקה באתר 

 • ישלח GEMS ללקוח אישור הזמנה, ויעביר למוכר אישור על ביצוע תשלום מהלקוח למוכר. החברה יעביר למוכר את כלל פרטי הקשר של הלקוח לצורך שליחת ההזמנה ללקוח, המוכר אחראי למשלוח המוצרים ללקוח תחת אחריותה.
 • לאחר קבלת אישור התשלום ע"י המוכר, ישלח המוכר ללקוח חשבונית מס /קבלה בהתאם, ותעביר ל-GEMS אישור על קבלת ההזמנה במייל חוזר.
 • המוכר מתחייב להעביר ללקוח חשבונית מס / קבלה בהתאם לעסקה, וכן הוא מתחייב להעביר ל-GEMS את העמלה המגיעה לו מביצוע העסקאות תוך 7 ימים מיום התשלום ע"י הלקוח לחברה.

המוכר מתחייב כי כלל העסקאות עם הלקוחות אשר הביאה GEMS, לרבות העסקאות העתידיות בין המוכר ללקוחות האמורים יהיו אך אתר ג'מס אונליין ו/או כנגד תשלום העמלה המגיעה לג'מס.

פעולות אסורות בין מוכר לקונה

 • עיסוק בפעולות בין משתמשים שמטרתן השלמת עסקה מחוץ ל-GEMS;

 • שיתוף מידע לצורך השלמת עסקה ו/או מכירה מחוץ ל-GEMS (למעט מידע חיוני לצורך ביצוע העסקה באתר);

 • קידום החנות או אתר של החנות המאפשר מעבר מתוך GEMS;

 • שימוש בפרטים שהושגו באתר לצורך ביצוע עסקה מחוץ לאתר;

 • רישום פריט הכולל אזכור או הפנייה לרכישתו מחוץ לאתר;

ו. פעילות שאינה עומדת במדיניות של GEMS עלולה לגרום לעונש ! עונשים כגון פעולות ביטול רישומים, הסתרה או הורדה של כל הרישומים מתוצאות החיפוש, חסימת חלק מההודעות או כל ההודעות/תקשורת שלך, הורדת דירוג המוכר, הגבלות קנייה או מכירה, השעיית חשבון, החלת עמלות והשבת הוצאות למעקב ואכיפת מדיניות.

ז. הצגת המידע הנדרש עבור המוצרים שבאתר

על מנת לאפשר לצרכן לקבל את מלוא המידע הדרוש לו עבור המוצרים באתר, נדרש המוכר לעדכן את הפרמטרים הבאים:

 • סוג המוצר

 • סוג התכשיט

 • כמות במלאי

 • מחיר סופי של המוצר ב-₪ כולל מע"מ

 • במידה ונבחרה מדיניות משלוח אישית יש לציין צפי לקבלת המוצר במספר ימים ועלות ב-₪ כולל מע"מ

 • במידה ונבחרה מדיניות החזרת מוצרים אישית יש לציין כמות הימים שניתן להחזיר את המוצר שמינימום 14 יום

 • חומר גלם התכשיט

 • מידת התכשיט - חובה עבור מוצר מסוג אספקה מידית. במידה ומדובר על מוצר מסוג עיצוב אישי לא חובה, מומלץ לרשום "ניתן להזמין בכל המידות" בפרמטר "תיאור קצר - תיאור משלים של המוצר"

 • אם משובצת אבן מרכזית/נלווית יש לציין סוג האבן

 • אם משובצת אבן חן מרכזית/נלווית יש לציין סוג אבן החן/מידות האבן אם מוכרות

 • אם משובץ יהלום יש לציין סוג היהלום - טבעי או מעבדה

 • אם משובץ יהלום טבעי או מעבדה יש לציין את פרטי היהלום כלומר משקל, חיתוך, איכות, צבע, מקור. 

 • אם משובץ יהלום טבעי או מעבדה ומשקלו שווה או מעל 0.30 קרט יש לצרף תעודה גמולוגית ממעבדה מורשית ולרשום את מספר התעודה

 • אם נוסף שעון יש להשלים מנגנון, אופן תצוגה, מותג, חומר גלם רצועה, מידת אורך רצועה, צורה, צבע רצועה, אחריות, אטימות

 • כל שאר הפרמטרים הינם אופציונליים, אבל זכרו!  ככל שאתם ממלאים ומציינים יותר פרמטרים עבור כל מוצר, כך חשיפת המוצר שלכם תגדל באתר ויופיע בכלל הקטגוריות הרלוונטיות.

 • שימו לב! מוכר אשר מעלה לאתר מוצרים שאינם מקוריים ו/או מזויפים ו/או שפרטיהם אינם נכונים ו/או מוצרים בעלי מספר סידורי השונה ממסמכי האותנטיות של המוצר – חשוף להפרת תנאי השימוש באתר ומעבר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, לרבות פיצוי ושיפוי החברה כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אלו העלולים לפגוע במוניטין החברה.

מדיניות ביטול והחזרת מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן

בחירת מסלולים על ידי המוכר

 • אצלנו ב- GEMS אתם משלמים כשאתם מרוויחים. אין חבילה חודשית! אין עלות החזקת חנות באתר! אין הוצאות שוטפות! ג'מס גובה עמלה פר עסקה עתידית של המוכר הכולל מחיר המוצר ודמי משלוח בתוספת מע"מ במידה ונדרש משלוח.

 • בעת פתיחת החנות - ייפתח עבורכם דרך חברת סליקה בשם PAYME מסוף סליקה ייעודי לבית העסק בתשלום דמי הקמה חד פעמיים בסך 150 ₪ בתוספת מע''מ.

 • דמי פתיחת המסוף הינם מתחלקים בין ג'מס לבין החנות כך שהמוכר משלם 75 ₪ בתוספת מע"מ בלבד.

 • לאחר קבלת פרטי הגישה לממשק פאיימי, על המוכר להתחבר למערכת ICOUNT  אשר מנפיקה ושולחת ללקוח חשבונית מס / קבלה לאחר ביצוע העסקה באתר.

 • לאחר ביצוע עסקה באתר תשלח ללקוח חשבונית מס / קבלה בהתאם לפרטים שהזין. באחריות המוכר לוודא שליחת חשבונית מס / קבלה ללקוח, וככל וזו לא נשלחה באופן אוטומטי ע"י המערכת עליו לשלוח אותה ללקוח באופן ידני.

 • המוכר שעומד בדרישות שלעיל, מאושר להצטרף לקהילת התכשיטנים של GEMS, להתחיל למכור ולהנות ממגוון השירותים המוצעים ב-GEMS ללא כל עלות נוספת!

 • המוכר בוחר את מסלול העמלה המועדף עליו לקידום החנות באתר. לטובת סדר המוצרים באתר, GEMS מגדיר מקדם הפצה עבור כל אחד מהמוצרים שמוכר מעלה. מקדם זה תלוי במספר פרמטרים שמטרתם להבין איך הוא נראה בעיניי הצרכן (כמות הקליקים על המוצר שלו, כמות המכירות של הספק, ועוד מספר פרמטרים שמתוכם כמובן מקדם אקראי שאינו תלוי באף גורם כדי לתת אותו סיכוי להצלחה לכל אחד).

 • מקדם הכפלה, פרמטר בשליטה. מקדם הכפלה מכפיל את סה"כ מקדם הפצה של המוצר. כל מוכר מתחיל במקדם הכפלה של 1 וזכותו לשנות אותו בתמורת עליית העמלה של GEMS.

מצורפות עמלות המוכר בפלטפורמת GEMS

5. אופן ביצוע התשלומים

עסקאות מסוג צילומים ומציאות רבודה. מבוצע תשלום ל- GEMS ע"י המוכר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית במידה ותואמה מראש עם ג'מס מיד לאחר ביצוע ההזמנה.

עסקאות מסוג מכירת תכשיטים, אבני חן ויהלומים. שירות סליקת כרטיסי אשראי ותשלומים באתר מבוצעים באמצעות חברת פאיימי בלבד.

 • אופן ביצוע התשלומים והעברת כספים – תרשים זרימה מצורף בסעיף הבא

1. הקונה מבצע עסקה באתר ג'מס אונליין.

2. סכום העסקה הכולל עלות המוצרים ודמי המשלוח ג'מס/אישי של התכשיטן מועבר לקופת המוכר בפלטפורמת פאיימי.

3. חשבונית מס קבלה בשם המוכר מועברת באופן אוטומטי לקונה דרך פאיימי. הוצאת חשבונית זו הינה באחריות ובתשלום ג'מס.

4. עמלת ג'מס שהוגדרה ברישום המוכר לאתר ג'מס אונליין עוברת לקופת פאיימי.

5. עמלת הסליקה עוברת לקופת פאיימי בהתאם לסוג התשלום שבוצע ע"י הקונה וכולל שירות אימות פרטי האשראי של המוכר 3DS, עמלות סליקה של חברת פאיימי מצורפות בתרשים הזרימה של התשלומים ואינם כוללים מע"מ.

6. חשבונית מס קבלה בשם פאיימי מועברת למוכר בהתאם לעמלת ג'מס אונליין ולעמלת סליקה. הוצאת חשבונית זו הינה באחריות ובתשלום פאיימי.

7. תשלום לקופת ג'מס אונליין מבוצע מקופת פאיימי מתוך הסכום שהועבר מקופת המוכר.

8. חשבונית מס קבלה בשם ג'מס אונליין מועברת ל- פאיימי בהתאם לתשלום שבוצע. הוצאת חשבונית זו הינה באחריות ובתשלום ג'מס.

 • מידע נוסף על התשלומים

1. זיכוי למוכר מוגדר בתאריך 9 לכל חודש עבור עסקאות שבוצעו קודם לכך.

2. קיימת אפשרות למוכר לקבל זיכוי מהיר (7 יום מקבלת העסקה) במקום זיכוי חודשי, המוכר משלם לחברת הסליקה פאיימי תמורה של 0.7% אחוז מסה"כ העסקה מנוכה בחלק המגיע ל-GEMS.

3. המוכר באתר ג'מס מאשר ברישומו לאתר עבור כל סוג עסקה אפשרות לקונה לבצע עסקה בתשלומים עד 5 תשלומים שווים. המוכר וג'מס מקבלים את התשלומים בהתאם לפיצול העסקה כל עוד לא הוגדר אחרת ע"י המוכר.

4. קיימת אפשרות לניכיון תשלומים (קבלת סה"כ סכום העסקה שבוצעה בתשלומים ע"י הקונה בחודש העוקב את העסקה) בתמורה של 0.7% פר תשלום ל-פאיימי, באישור מראש ע"י המוכר דרך ממשק ניהול המוכר באתר פאיימי.

5. שירות הוצאת חשבונית מס קבלה הינו אוטומטי וניתן על ידי חברת הסליקה פאיימי בלבד.

6. תשלומים על חשבוניות מס קבלה של המוכר לקונה מבוצעים ע"י ג'מס אונליין ולא ע"י המוכר.

7. *כלל הסכומים אשר מועברים הינם בכפוף לעמלות הסליקה וההעברה כפי שמופיעות בהסכם זה.

8. לאחר אישור חברת ג'מס אונליין וחברת הסליקה פאיימי על פתאשר את פרטיו יוכל התכשיטן להתחיל למכור באתר GEMS.

 • תרשים זרימת תשלומים באתר ג'מס B2B/B2C עבור עסקאות שבסליקת כרטיס אשראי

 • תרשים זרימת תשלומים B2B/B2C עבור עסקאות שלא בסליקת כרטיס אשראי

 • תרשים זרימה של חשבוניות מס קבלה עבור עסקאות שבכרטיס אשראי

 • תרשים זרימה של חשבוניות מס קבלה עבור עסקאות שלא בכרטיס אשראי

6. משלוחים

שירות המשלוחים שמציעה GEMS הינו תשלום שמשלם הקונה במסגרת העסקה, והלקוח יוכל לבחור באיזה שירות משלוחים (אשר רלוונטי) ירצה לקבל את המוצר, לפי בחירתו ובהתאם לעלויות המופיעות בדף המוצר.

7. סכסוכים והפרת חוזה 

בכל מקרה בן המוכר יימצא כי הפר את תנאי הסכם זה ו/או את תנאי השימוש של האתר ו/או חב בחוב כספי לאתר ועבר המועד לתשלומו, תהא רשאית החברה להשעות את פעילות חנותו ולפעול כנגד התכשיטן בכלים החוקיים העומדים לרשותה.

תכשיטן אשר יפר את תנאי השימוש של החברה ו/או ההסכמים עמה במידה העולה כדי הפרה פלילית* של החוק, תהא החברה רשאית לסגור לצמיתות את החנות שברשותו והתכשיטן ישלם לחברה פיצוי מוסכם בסך של 50,000 ₪. מהי הפרה פלילית?

 • תכשיטן אשר הפר את חובותיו החוקיות כלפי החברה ו/או הלקוח; 

 • זיוף מסמכים ו/או תעודות, מכירת תכשיט / אבן חן / יהלום באיכות ירודה ו/או בעלי נתונים באיכות או סוג ירוד מאלו שהציג בפני הלקוח;

 • אי עמידה בתקנים הקבועים בחוק על אף חובתו לעשות כן (תקן זהב ויהלומים) וכדומה.

GEMSג עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על ספקיה ועל החנויות באתר, ובכדי לספק שירות טוב יותר גם למשתמשי האתר התכשיטן מסכים כי ככל ותקום מחלוקת בינו לבין צרכן באתר תהא רשאית החברה להכריע בסכסוך בין הצדדים והתכשיטן מתחייב לכבד ולקיים כל החלטה של החברה.

8.סודיות

ג'מס והמוכר מתחייבים לשמור בסוד כל מידע שיגיע אליהם בקשר עם המוצרים ו/או פעילות המוכר ו/או GEMS, לפי העניין ולא לעשות שימוש במידע זה אלא לצורך קיום התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה ולמטרה שלשמה נמסר להם המידע.

9. סיום התקשרות וסגירת חנות באתר 

ללא משחק, הכל שקוף לך. תכשיטן אשר מעוניין לסגור את החנות יודיע ל- GEMS ובקשה תטופל בהתאם בהקדם.

אבל השלם את חובותיך לפני! GEMS תאשר את סגירת חשבון החנות באתר לאחר וידוא היעדר חובות ללקוח ו/או לחברה ו/או לספק צד ג' ולאחר סגירת כלל ההזמנות הפתוחות על ידי החנות. אין בסגירת חשבון החנות באתר כדי לפטור את בעליה מחובותיה כלפי האתר ו/או הצרכן.

הובא או הגיע ההסכם לסיומו ימשיכו הוראות ההסכם לחול לגבי הזמנות מוצרים שאושרו ע"י המוכר קודם למתן הודעת ביטול ההסכם ע"י החברה, ועמלת המוכר בגין העסקאות הקיימות תשולם במועדה, מוסכם כי הוראות סעיף זה שלעיל ימשיכו לחול גם לאחר ביטול העסקה לתקופה של שנה נוספת מיום סיום ההסכם.

10. זכוריות הקניין הרוחני 

בפתיחת חנות באתר הנך מצהיר כי כלל התמונות ו/או הסרטונים ו/או השמות המסחריים וכל תוכן שהועלה על ידך לאתר מותר בפרסום וכי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני והזכויות לשימוש בו, וכי הנך מסכים ל-GEMS לעשות בו כל שימוש חוקי כרצונה,  וכי לא יהיו לך כל טענות בעניין זה.

 GEMSמספקת לתכשיטן ויהלומן שירותי צילומיSPIN / AR  באמצעות טכנולוגיות מתקדמות שבשימוש באתר בלבד. התוצרים מופקים בעבור החברה והזכויות בהן הינם של החברה בלבד כי ידוע לך כי תוצרים אלו אינם ניתנים לשימוש מחוץ לאתר!

11. הצהרת התכשיטן

התכשיטן מצהיר ומתחייב כי עומד בכלל התנאים המפורטים בזאת ובכלל תנאי השימוש של חברת ג'מס אונליין בע"מ ובמדיניות הפרטיות של החברה  ומתחייב להודיע לחברה על כל שינוי שיחול בהם ללא דיחוי, ומתחייב למסור לחברה ו/או ללקוחותיה מידע נכון ומדויק.

אנחנו זמינים לכל שאלה או בירור, כנסו לקישור הבא

שיתוף:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5