מדיניות פרטיות

תוכן עניינים

1. מבוא 

2. הגדרות 

3. מה היא מדיניות פרטיות 

4. העברת נתונים אישים ל-GEMS

5. שימוש, שיתוף וחשיפת מידע המשתמש 

6. אחסון המידע 

7. אבטחת מידע 

8. זכות לעיין במידע 

9. שינויים במידניות הפרטיות

1. מבוא

GEMS .א מעבדת נתונים אישיים של מבקרים ומשתמשים באתר ובשירותים שאנו מציעים בו.

ב. הצהרת הפרטיות שלנו מסבירה, לדוגמה, מהם סוגי הנתונים האישיים שאנו מעבדים, כיצד אנו מעבדים נתונים אישיים וכיצד אתה יכול לממש את זכויותיך כמי שהמידע אודותיו (לדוגמה, זכות להתנגד, זכות גישה).

ג. אחדים מהשירותים שלנו עשויים להיות כפופים למדיניות פרטיות נפרדת. אם מדיניות פרטיות נפרדת חלה על שירות מסוים, אנו נפרסמה בקשר לשירות הנדון.

ד. הצהרת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת על מנת לשקף שינויים בנוהגים של עיבוד נתונים או מסיבות אחרות, כל שינוי בהצהרה זו ויפורסם כמובן באתר לשקיפות מלאה למשתמש.

ה. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה עבור כל המינים.

א. "ג'מס אונליין", "GEMS", "החברה" - חברת ג'מס אונליין בע"מ מספר ח.פ. 516396157.

ב. "האתר" - www.gemsonline.co.il.

ג. "משתמש" - מבקר באתר, רוכש באתר, מוכר באתר וכל מי שעושה שימוש כל שהוא באתר.

ד. "שירותים" - כל שירות שהוצע ע"י GEMS ו/או מוכר באתר לרבות שירות הזמנה אישית, שירות ניקיון ועוד.

ה. "מידע אישי" - פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.        

א. הצהרת פרטיות זו חלה על עיבוד נתונים אישיים ש-GEMS מבצעת.

GEMS  הינה בעלת השליטה בנתונים והיא זו שקובעת את המטרות והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים והאחראית לטיפול בכל בקשה הנוגעת למידע שנאסף בעת השימוש באתר.

ג. מהי מדיניות הפרטיות? החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים, תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שתמסור לה ובמידע שייאסף על אודותייך בעת שתשתמש באתר.

ד. חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

ה. בנוסף, מדיניות זו חלה גם על פעילותך והשתתפותך באילו מהקהילות המקוונות, הפורומים המקצועיים ורשימות הדיוור והתפוצה של האתר, בשינויים המחויבים לפי העניין.

א. מסירת פרטים ומידע אישי לחברה. הכניסה לאתר אינה כרוכה ברישום או במסירת מידע אישי. עם זאת, אפשרויות שונות באתר, כגון השכרת תכשיט, רכישת תכשיט או יצירת סלי קניות עשויים להיות כרוכים ברישום לאתר ומסירת מידע אישי כגון שם מלא, מספר טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל ופרטים נוספים לפי העניין. הפרטים שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלוונטי באתר או להשלים את העסקה שברצונך לבצע.

ב. תהיה כנה איתנו. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי GEMS לפי הצורך.

ג. כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

ד. לא חובה על-פי חוק למסור פרטים. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי - אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

ה. מידע שנאסף במהלך השימוש באתר. בעת שתשתמש באתר, או באילו מהשירותים בו, עשויה GEMS לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר או השירות הרלוונטי, לרבות מוצרים שפרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר או לשירות הרלבנטי, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, האיגוד רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש כאמור, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

ו. רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף. החברה מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים ושירותים מקוונים שונים. חלק מכלים אלו עשויים להתנהל באמצעות פלטפורמות מקוונות של צדדים שלישיים. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

א. השימוש במידע. בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שאוספת GEMS במהלך השימוש שתעשה באתר או אילו משירותיו, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות להלן:

 • על מנת לאפשר למשתמש באתר להנות מכלל השירותים שמציע האתר, יכול ויהא עליו להירשם לאתר החברה.

 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך.

 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל החברה, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר.

 • ליצירת קשר איתך ככל שהחברה סבורה שקיים צורך בכך.

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי.

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

ב. מסירת מידע לצדדים שלישיים. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר או הקהילה המקוונת;

 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 • אם יתקבל בפני החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או מספקיה;

 • בכל מקרה שחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;

 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בפעילות החברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 • אם החברה תעביר או תמכור את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – החברה תהא זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו.

א. היכן נשמר המידע? המידע שהאיגוד אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

ב. מה זה "עוגיות Cookies"? 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

ג. למה צריכים עוגיות? האיגוד עשוי להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. תיעוד פעולות שביצעת באתר יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

ד. עוגיות בצדדים שלישים. החברה נעזרת בנוסף גם בעוגיות שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

ה. רוצה להרחיב בנושא? למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, ראה הרחבה במרכז המידע של גוגל.

ו. למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של פייסבוק.

GOOGLE - https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=iw

FACEBOOK - https://he-il.facebook.com/policy/cookies

ז. אפשר לוותר על עוגיות? אם אינך רוצה לקבל עוגייה, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך.

ח. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

GEMS .א מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היברה מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

ב. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

א. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

ב. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

ג. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר.

א. הכל בשקיפות מלאה איליך. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 14 לפני כניסת השינויים לתוקף.

ב. עדכונים שוטפים. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף. זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

שיתוף:
מס' מדרגים: 2  ממוצע: 5