מדיניות החזרות וביטולים

א. רק המשתמש המזמין רשאי לבטל בכתב את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 ולרבות התקנות מכוחו ובכפוף לתנאי הביטול שבאתר או בחנות הרלוונטית.

ב. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים ולתנאים של חברת האשראי, ככל שהמשתמש שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

ג. בכל מקרה בו פונה הצרכן בבקשה לביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בתקופה שלפני העברת התשלום לתכשיטן - הצרכן ייפנה תחילה לGEMS- על מנת שתיבדק ותיבחן בקשתו. החלטתה של GEMS בבקשת הצרכן תיבדק לאחר שקלול טענות הצרכן והתכשיטן וקביעתה תחייב את שני הצדדים.

ד. לאחר התקופה המנויה בחוק הגנת הצרכן ולאחר שהתשלום עבר לתכשיטן, כל בקשה ו/או טענה ו/או אחריות תעבור לתכשיטן.

ה. איך מבטלים עסקה? בקשה של משתמש לביטול עסקה תיעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס ייעודי או באמצעות דוא"ל בה ייפרט המשתמש את פרטיו, פרטי ההזמנה אותה מעוניין לבטל, סיבת ביטול העסקה ודרכי התשלום בה התבצעה.

ו. מתי אפשר לבטל עסקה? משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם.

ז. במידה ומדובר באזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש ניתן לבטל את העסקה במסגרת זמן של 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מסירת התכשיט (לפי המאוחר מבניהם). החנות / האתר רשאים לבקש תעודה המוכיחה זאת בהתאם לחוק ולפי העניין. 

ח. מהם סוגי ביטולי עסקה?

  • ביטולי עסקה בלי דמי ביטול

אי התאמה משתמש אשר מבקש לבטל את העסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין המוצר שתואר בטופס גילוי נאות או הפרה חוזית אחרת, הגם שהאריזה של המוצר כבר נפתחה, ישיב המוכר למשתמש את כספו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול וידאג להשיב את המוצר מביתו על חשבונו של הצרכן מבלי לגבות דמי ביטול.

בכל מקרה בו משתמש טוען ל-"אי התאמה" ביחס למוצר שסופק לו, עליו להוכיח כי אכן קיימת אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין המוצר שסופק.

אין בטענה זו בכדי להוות הצדקה או אישור החברה לביטול העסקה בלא קבלת הוכחה מפורשת לאי ההתאמה הנטענת.

  • ביטולי עסקה עם דמי ביטול:

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, יוחזר בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או השירות נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. במקרה זה המשתמש ישיב את המוצר למוכר על חשבונו.

  • מקרים מיוחדים שאי אפשר לבטל עסקה:

מוצרים מיוחדים לפי חוק. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק, על מוצרים שאינם תואמים את פרטי אישור ההזמנה וכן על תכשיטים בהרכבה אישית.

ללא החזר על מתנות. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון  מתנות.

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של GEMS  לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

החנות תהא כפופה להחלטות החברה ביחס להחזרת מוצרים, ותהא חייבת לקיים את החלטותיה ביחס לכך.

א. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

ב. הפרת תנאי השימוש של האתר. ככל והופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר, הכל לפי שיקול דעתה של החברה.

ג. הזנת פרטים שגויים. אם יתגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים  מצד המוכר ו/או מצד הקונה ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

ד. שימוש בלתי חוקי באתר. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר. אם השימוש באתר מאפשר ו/או מעודד ו/או מסייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל.

ה. רכישה סיטונאית. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.

ו. חוב כספי. כאשר המשתמש חב חוב כספי לאתר ו/או למוכר וכבר חלף המועד לתשלומו.

ז. חשש בתמורה בגין הרכישה. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או לא אושרה ע"י הבנק ו/או חברת האשראי מכל סיבה שהיא והכל בכפוף לתנאי הבנק וחברת האשראי בהתאמה.

ח. טעות ו/או תקלה. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות אנוש ו/או טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.

ט. מקרים שאינם בשליטתנו. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר.

י. מוצר שאזל מהמלאי. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה ובוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

יא. בכל אחד מהמקרים שלהלן לא יוחזר למשתמש כל תשלום עבור דמי משלוח והחברה תהיה רשאית לפרוע מהמשתמש את נזקיה ככל ואירעו נוכח האמור לעיל.

יב. הודעה לביטול העסקה. ההודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש באמצעות דוא"ל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה לרכישה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש (היה וכרטיס האשראי לא חויב במועד הודעת הביטול) או תשיב למשתמש כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

יג. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

א. פלטפורמת GEMS B2B מספקת את האפשרות למסחר בין סוחרים, בה ניתן לרכוש ולמכור יהלומים ו/או אבני חן.

ב. בפלטפורמת GEMS B2B אין אפשרות לביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים באמצעות הפלטפורמה, האתר לא יהיה אחראי על עסקאות מסוג זה.

אנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה או בירור, 

 התקשרו אלינו

בין השעות 10:00-14:00, 03-3034800

 

  דברו איתנו בוואטסאפ

בין השעות 10:00-17:00, 058-4014328

 

 שלחו לנו מייל

24/7, info@gemsonline.co.il או בקישור הבא

שיתוף:
מס' מדרגים: 3  ממוצע: 5